Enter Decimal OR Binary Number:
Result:

Làm thế nào để chuyển đổi giữa hệ nhị phân và hệ thống số thập phân

Một hệ thống số có thể được định nghĩa là tập hợp của các kết hợp khác nhau của các biểu tượng, với mỗi biểu tượng có trọng lượng cụ thể. Bất kỳ hệ thống số được phân biệt trên cơ sở của radix hoặc cơ sở mà trên đó các hệ thống số được thực hiện. Radix hoặc cơ sở xác định tổng số không của biểu tượng khác nhau, được sử dụng trong một hệ thống số cụ thể. Ví dụ radix của hệ thống số nhị phân là 2 và cơ số của hệ thống số thập phân là 10.

Binary Hệ thống Số: Một định nghĩa

Trong hệ thống này, chúng ta có hai chữ số khác nhau để dễ chúng ta xem xét các chữ số là 0 và 1. Trong máy tính chúng tôi có các thiết bị như flip-flops mà có thể được sử dụng để lưu trữ bất kỳ cấp hai theo tín hiệu điều khiển. Thông thường mức độ cao hơn được gán giá trị 1 và cấp thấp hơn được gán giá trị 0, do đó tạo thành một hệ thống nhị phân.

Chuyển đổi số thập phân để nhị phân:

Chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân có thể được thực hiện bằng các bước sau:

  • Chia số thập phân bằng 2 và lưu ý thời gian còn lại và gán giá trị R1 = còn lại, tương tự như giao Q1 value = thương thu được trong bộ phận này.
  • Bây giờ chia Q1 với 2 và lưu ý thời gian còn lại. Gán giá trị của phần còn lại để R2 và giá trị của thương đến Q1.
  • Tiếp tục chuỗi cho đến khi tại một số điểm ở bộ phận bạn nhận được giá trị của thương (Qn) bằng 0.
  • Các số nhị phân sẽ giống như thế: R (n) R (n-1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 R2 R1

Ví dụ:. Chúng ta hãy xem xét một số nhị phân 179

1.) 179/2 = (89 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 1 Q1 = 89 R1 = 1
2.) 89/2 = (44 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 1 Q2 = 44 R2 = 1
3.) 44/2 = (22 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 0 Q3 = 22 R3 = 0
4.) 22/2 = (11 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 0 Q4 = 11 R4 = 0
5.) 11/2 = (5 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 1 Q5 = 5 R5 = 1
6.) 5/2 = (2 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 1 Q6 = 2 R6 = 1
7.) 2/2 = (1 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 0 Q7 = 1 R7 = 0
8). 1/2 = (0 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif zh-Cn zh-Tw 2) + 1 Q8 = 0 R8 = 1

Vì vậy, tương đương nhị phân của 179 là:

         

(179) DECIMAL = (10.110.011) Binary

Chuyển đổi từ nhị phân thành số thập phân:

Chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân có thể được thực hiện bằng các bước sau:

  • Viết xuống cân có liên quan bên dưới mỗi chữ số của số nhị phân.
  • Bây giờ lưu ý trọng lượng mà giá trị nhị phân là bằng 1.
  • Thêm tất cả những con số thu được trong bước trước.
  • n0. Thu được ở bước cuối cùng sẽ là tương đương với chữ số thập phân của nhị phân.

Ví dụ:. Chúng ta hãy xem xét một giá trị nhị phân 1101001

1.) Bước đầu tiên:

R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
1 0 1 1 0 0 1 1
Binary 1 1 0 1 0 1
Trọng lượng liên quan 64 32 16 8 4 2 1

2) Bước thứ hai:. Cân mà nhị phân chữ số là 1

.                 
64 32 8 1

3) Bước thứ ba:.. Thêm tất cả các trọng

        

105 = 64 + 32 + 8 + 1

4) Bước cuối cùng:. Các số thập phân tương đương của Binary là:

                                               

(1101001) Binary = (105) DECIMAL

Tầm quan trọng của hệ thống nhị phân trong máy tính:

Như chúng ta đều biết rằng một máy tính là một thiết bị điện tử, đặc biệt hơn là một thiết bị điện tử kỹ thuật số. Các làm cho máy tính sử dụng của hàng tỷ và hàng tỷ transistor mà hoạt động bằng kỹ thuật số. Các kỹ thuật số hạn là có liên quan với các mức logic rời rạc. mức logic là mức tiềm năng khác nhau như 5V, 0V, 10V và nhiều người khác. Các máy tính trong khi làm cho làm việc sử dụng hai mức logic s, vì vậy nếu chúng tôi muốn đại diện cho bất kỳ số đó là dễ hiểu về máy tính, chúng ta phải viết các số với Radix bằng để 2. Hai biểu tượng trong hệ thống con số này là tương tự như hai rời rạc mức logic. Để dễ dàng, chúng ta xem xét hai biểu tượng này như là 0 và 1, nhưng đối với một máy tính 0 và 1 là cấp điện áp khác nhau. Nói chung, 0 được xem xét để cấp điện áp thấp hơn và 1 được xem xét để cấp điện áp cao hơn.

Tất cả chúng ta nhìn thấy trên màn hình của máy tính hoặc cung cấp đầu vào thông qua chuột hoặc bàn phím đều 0s và 1s, sự khác biệt duy nhất là sự sắp xếp tuần tự của họ. Vì vậy, nếu chúng ta muốn có được công việc của chúng tôi thực hiện từ máy tính chúng ta phải biết cách thức hoạt động nhị phân và các mối quan hệ của nhị phân với số thập phân để chuyển đổi các giá trị từ miền nhị phân vào miền biết của chúng tôi là gì.

Converter Page - Online Conversion Services
Rated 4.9 / 5 based on 145 reviews